当前位置:首页 > 未命名 > 上海穿石包装机械

上海穿石包装机械

发布时间:2022-08-09 点击:68次

初中中考全

初中英语重要词组

as soon as 一。。。就。。。

as…as… 和。。。一样

as…as possible 尽可能。。。

ask sb. for sth. 向某人要。。。

ask/tell sb. (how) to do sth. 请/让某人(如何)做某事

ask/tell sb. not to do sth. 请/让某人不要做某事

be afraid of doing sth./ that… 害怕做某事

8. be busy doing sth. 忙于做某事

9. be famous/ late/ ready/ sorry for… 因..而有名/例be late for school上学迟到/为..做好准备/ 对..感到难过

10. be glad that… 对..感到高兴 (that后加句子)

11. buy/ give/ show/ bring/ lend/ send/ pass/

tell…sth to sb. 买、给、展示、带来、借、递、传、告诉某事(某物)给某人

12.buy/ give/ show/ send/ pass/ bring/ lend/

tell sb. sth. 给某人买、给、展示、带来、借、递、传、说某事

13. either …or… 或者..或者...

14.enjoy/ hate/ like/finish/ stop/ mind/ keep/ go on doing sth. 喜欢、讨厌、喜欢(like dong表习惯喜欢做某事like to do表一时的)/ 、完成、停止、介意、保持、继续做某事

15. find it+adj.to do sth. 发现做某事...

16.get +比较级 变得更...

17. get ready for/ get sth. ready 为..做准备

18. had better (not) do sth. 最好做(不做)...

19. help sb. (to) do / help sb. with… 帮助某人做某事、就某事帮助某人

20. I don't think that… 我认为..不..

21. I would like to/ Would you like to.. 我喜欢、想要/你喜欢、想要做...吗?

22. is one of the +最高级+名词复数 。。。是AG亚洲游戏集团。。。中最。。。的一个

23. It is +adj. for sb. to do sth. 某人做某事很...

24. It is a good idea to do sth. 做某事的注意不错

25. It is the second +最高级+名词 它是第二个最。。。。的

26. It looks like…/ It sounds like… 。。。看起来像什么/听起来像什么

27. It seems to sb. that… 对某人来说,某事似乎、好像……

28. It sounds +adj./ It looks+adj. 听起来/看起来+怎么样

29. It takes sb. some time to do sth. 花费某人一些时间做某事..

30. It's bad/ good for … 对..有害/有益

31. It's time for…/ to do sth. 该是做..的时间了

32. It's two meters(years)long (high, old) 两米(年)长(高.老)

33. keep sb. doing sth. 继续做莫事

34. like to do / like doing sth 短时间内的喜欢/喜欢做(习惯)..

35. keep/ make sth. +adj.使..保持...

36. make / let sb. (not) do sth. 让某人做(不做)某事

37. neither…nor… 既不..也不..

38. not…at all 一点儿也不

39. not…until… 直到..才..

40. One…the other…/ Some ….others… 一方面..另一方面/一些……另一些...

41. prefer …to… 宁愿.更喜欢

42. see/hear sb. do(doing) sth. 看到/听到某人做过(正在做)某事

43. so …that… 如此..以至于..

44. spend… on/ (in) doing sth. 花费..做某事

45. stop to do/ stop doing sth. 停下来去做某事/停止做某事

46. such a (an)+adj. +n. that… 如此的... (=so+adj.+a(an)+that)

47. take/bring sth. with sb. 带着..在身上

48. thank sb. for sth. 感谢某人某事

49. The more…the more… 越..越..

50. There is something wrong with… 某物有点毛病(问题)

51. too…to… 太.而不能

52. used to do 过去习惯做某事(be used to … 被用来做什么的)

53. What about/ How about… ..怎么样

54. What's the matter with… ...有什么问题

55. What's wrong with… ...怎么了

56. Why not do… 为什么不(=why don't you do …)

57. Will( Would, Could) you please…你是否愿意.....

文学常识

一、中国古代篇

1、《战国策》(作者无法考证,现传本经西汉刘向整理的)。《战国策》是国别体史书,即战国时期游说之士的策略和言论。

2、《史记》是我国历史上第一部纪传体通史。有12本纪、30世家、70列传、10表、8书、共130篇。被鲁迅成为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

3、“四史”:是指《史记》、《汉书》、《三国志》、《后汉书》。

4、《文心雕龙》是我国最早的文艺理论性著作。

5、“初唐四杰”:是指杨炯、王勃、卢照邻、骆宾王。

6、边塞诗人:以王之涣、王昌龄、高适、岑参为代表,题材多反应边塞风光和军旅生活,风格悲壮宏伟、笔势豪健。

7、新乐府:用自拟新题写时事的乐府式的诗。

8、元曲中的四大悲剧:《窦娥冤》(关汉卿)、《梧桐雨》(白朴)、《马致远》(汉宫秋)、《赵氏孤儿》(纪君祥)。

9、元曲四大家:关汉卿、郑光祖、白朴、马致远。

10、《水浒传》又名《忠义水浒传》,是我国历史上第一部章回体小说。

11、《三国演义》是我国历史上第一部章回体的历史小说。

12、“三言”:是指《醒世恒言》、《警世通言》、《喻世明言》,均为冯梦龙所著。

13、“二拍”:是指《初刻拍案惊奇》、《二刻拍案惊奇》,均为凌蒙初所著。

14、《聊斋志异》是我国历史上第一部文人创作的文言短篇小说。

15、《儒林外史》是古代长篇讽刺小说。

16、《红楼梦》:又名《石头记》。它以贾、史、王、薛四大家族为背景,以贾宝玉和林黛玉的爱情悲剧为主要线索,并通过贾家荣宁二府由盛到衰的过程,揭示了封建制度必然崩溃的历史趋势。《红楼梦》代表叻中国古典小说的最高峰。

17、龚自珍是近代文学的开山作家。

18、清末四大谴责小说:李宝嘉《官场现形记》、吴沃尧《二十年目睹之怪现象》、曾朴《孽梅花》和刘鹗《老残游记》。

二、中国现近代篇

1、《狂人日记》是我国现代文学史上第一篇反封建的白话小说。

2、《阿Q正传》中的阿Q是世界文学史上不朽的典型。

3、农村三部曲:《春蚕》、《秋收》、《残冬》。

4、激流三部曲:《家》、《春》、《秋》。

5、爱情三部曲:《雾》、《雨》、《电》。

6、艾青的诗标志着“五四”以后自由体诗发展到了一个重要阶段,对后来新诗创作影响很大。

7、当代散文四大家:杨朔、秦牧、魏巍、刘白羽。

三、外国篇

1、莫泊桑是“短篇小说巨匠”。

2、但丁被恩格斯称为“中世纪的最后一位诗人,同时又是新时代的最初一位诗人”。

3、果戈里是十九世纪俄国最优秀的讽刺作家,批判现实主义的奠基人。

4、契科夫是俄罗斯唯一一个以短篇小说创作登上世界文坛高峰的作家。

5、欧美三大短篇小说作家:法国的莫泊桑、俄国的契科夫、美国的欧·亨利。

所有的读一读写一写

七年级上册

第一单元

一瞬(shùn)间 嶙(lín)峋(xún) 眩(xuàn) 啜(chuò)泣 小憩(qì) 擎(qíng)天撼(hàn)地

忍俊不禁(jīn) 唳(lì)

第二单元

濯(zhuó) 行(xíng)道树 十姊(zǐ)妹 窖(jiào) 泯(mǐn) 厄(è)运 猝(cù)然 陬(Zōu)邑(yì)

不亦说(yuè)乎? 愠(yùn) 曾参(shēn) 三省(xǐng) 传(chuán)不习乎?

第三单元

酝(yùn)酿(niàng) 黄晕(yùn) 髻(jì) 栀子(zhī) 唱和(hè) 丁丁(zhēng) 肥硕(shuò)

鳊(biān)鱼 乌桕(jiù) 寥(liáo)阔(或“寥(liáo)廓”) 枯涸(hé) 清洌(liè) 梦寐(mèi)

碣(jié)石 澹澹(dàn) 竦(sǒng)峙(zhì)

第四单元

骸骨(hái) 猛犸(mǎ) 朱泳燚(yì) 峰峦(luán) 一霎 (shà)那 虹(hóng或jiàng)

喑(yīn)哑(yǎ) 静谧(mì) 螽(zhōng)斯 莴(wō)苣(jù) 颚(è) 嗉(sù)囊 喙(huì) 淄(zī)川

山中蜃景(shèn) 奂(huàn)山 青冥(míng) 禅(chán)院 飞甍(méng)

高垣(yuán)睥(pì)睨(nì) 连亘(gèn) 窗扉(fēi) 倏(shū)忽

第五单元

丫杈(chà) 粼粼(lín) 匿(nì)笑 谢道韫(yùn) 陈寔(shí) 尊君在不(fǒu)?

第六单元

滑稽(jī) 陛(bì)下 赐(cì) 御(yù)聘(pìn) 爵(jué)士 鲛(jiāo)人 莽莽榛榛(zhēn) 哞哞(mōu) 酥(sū) 踉踉(liàng)跄跄(qiàng) 孪(luán)生 边塞(sài) 何遽(jù) 髀(bì) 跛(bǒ)

课后古诗

螣(téng)蛇 枥(lì) 襄(xiāng)州 黍(shǔ) 开轩面场圃(pǔ) 溧(Lì)水 婺(wù)源

七年级下

第一单元

确凿 菜畦(qí) 皂(zào)荚(jiá)树 桑椹(shèn) 油蛉(líng) 斑蝥(máo) 臃(yōng)肿

珊(shān)瑚(hú)珠 攒(zǎn) 长妈妈 敛(liǎn) 人迹罕至 秕(bǐ)谷 系(xì) 蝉蜕(tuì) 拗(niù) 盔(kuī)甲 锡(xī)箔(bó) 鸡毛掸(dǎn)子 咻咻(xiū) 玉簪(zān)花 木屐(jī)

第二单元

哽(gěng) 炽(chì)痛 嗥(háo)鸣 谰(lán)语 镐(gǎo)头

第三单元

夐(xuàn) 曛(xūn) 铤(dìng) 弥(mí)高 锲(qiè)而不舍 兀兀(wù)穷年 沥(lì) 群蚁排衙(yá) 迥(jiǒng)乎不同 气冲斗牛 踌躇(chóuchú) 磐(pán)石 义愤填膺(yīng)

第四单元

归省(xǐng) 潺潺(chán) 行(háng)辈 惮(dàn) 撺(cuān)掇(duo) 橹(lǔ) 旺相(xiàng)

撮(cuō) 桕(jiù)树 棹(zhào)着 楫(jí) 亢奋(kàng) 晦(huì)暗 羁(jī)绊 蓦(mò)然

冗(rǒng)杂 戛(jiá)然而止 水门汀(tīng) 颦(pín)蹙(cù) 粲(càn)然 嗔(chēn)视 叱咤(chìzhà)风云 尽态极妍(yán) 花鬘(mán)斗薮(sǒu)

第五单元

拽(zhuài) 毛骨悚(sǒng)然 怏怏(yàng)不乐 毋(wú)宁 吞噬(shì) 羸(léi)弱 告罄(qìng) 虞(yú) 斫(zhuó) 泅(qiú) 砭(biān)骨 崔(cuī)巍(wēi) 阴霾(mái)

第六单元

眼睑(jiǎn) 眸(móu)子 呷(gā) 咩(miē) 悲怆(chuàng) 娴(xián)熟 抽搐(chù)

箜篌(kōnghóu) 剽(piāo)悍 窥(kuī)伺 疮(chuāng)痍 阔绰(chuò) 项鬣(liè) 庇(bì)荫

遒(qiú)劲 妒(dù)忌 相得益彰(zhāng) 觑(qù)

八年级上册

第一单元

锐不可当(dāng) 业已(yǐ) 绥(suí)靖(jìng) 阌(wén)乡 聿(yù) 鄂(è) 豫(yù) 阻遏(è)

疟子(yàozi) 寒噤(jìn) 蹿(cuān) 仄(zè)歪(wāi) 张皇(huáng)失措 尖利 能耐 央告

转弯抹角 月明风清 拂(fú)晓 瓦砾(lì) 地窖(jiào) 鞠(jū)躬(gōng) 颤(chàn)巍巍(wēi) 箧(qiè) 赃物 制裁 荡然无存 纳粹(cuì) 肃穆 荒谬(miù) 健忘

第二单元

谋(móu)死 鼹(yǎn)鼠 切切(qiè)察察(chá) 絮(xù)说 顺顺流流 辟(pì)头 苌(cháng) 浯(wú) 震悚(sǒng) 干戚 图赞 懿(yì) 皋(gāo) 骇(hài) 掳(lǔ) 疮(chuāng)疤(bā)

诘(jié)问 渴慕(mù) 疏懒 霹(pī)雳(lì) 孤孀(shuāng) 差(chāi)使 狼籍 簌簌(sù) 典质 惨淡 赋闲 勾留 迂(yū) 蹒(pán)跚(shān) 拭(shì)擦 颓(tuí)唐 触目伤怀 琐屑 情郁(yù)于中 大去 交卸(xiè) 凹凼(dàng) 尴(gān)尬 (gà) 烦躁 微不足道 大庭广众

杨绛(jiàng) 塌(tā)败 默存 伛(yǔ) 翳(yì) 滞(zhì)笨 愧(kuì)怍(zuò) 攥(zuàn) 荒僻(pì) 取缔(dì) 骷髅 克扣 接济(jì) 唏(xī)嘘(xū) 稀罕 噩(è)耗 呵斥 焦灼(zhuó)

伎(jì)俩(liǎng) 颠(diān)沛(pèi) 吊(diào)唁(yàn) 文绉绉(zhōu) 长途跋涉 穷愁潦倒 风尘苦旅 鸡零狗碎 低眉顺眼 连声诺诺 生死祸福

第三单元

郦(lì)道元 匀称(chèn) 佥(qiān) 惟妙惟肖(xiào) 雄跨 雄姿 残损 古朴 推崇 巧妙绝伦 刹(chà)那 驻(zhù)足 失之毫厘,差之千里 美感 史诗 轩(xuān)榭(xiè) 胸中有丘壑(hè) 嶙(lín)峋(xún) 广漆(qī) 败笔 镂空(lōu) 蔷薇 因地制宜 重峦叠嶂(zhàng) 斗拱

额枋(fāng) 藻井 御(yù)道 磬(qìng) 鎏(liú)金 雍(yōng)正 攒(zǎn) 鳖(biē)头 琉璃 蟠(pán)龙 中轴线 金銮殿 天井 伧(cāng)俗 得体 屏风 纳凉 帷幕 缓冲 造型 雅俗之分

第四单元

竺(zhú)可桢(zhēn) 孕育 翩(piān)然 销声匿(nì)迹 风雪载(zài)途 农谚 榆叶 连翘

衰草连天 周而复始 草长莺飞 蟾蜍 鄞(yín) 囊(náng) 克隆 繁衍 胚胎 鳞片

脊(jǐ)椎 (zhuī) 两栖(qī) 相安无事 鸟臀(tún)目 恐龙 铱(yī) 潮汐 褶(zhě)皱(zhòu)

核磁共振 遗骸(hái) 劫难(nàn) 致密 追溯(sù) 天衣无缝 物种 归咎(jiù) 藩(fān)篱

啸 (xiào)聚山林 失衡 栖(qī)息 监控 在劫难逃 五彩斑斓 束手无策 物竞天择 无动于衷 潜(qián)意识 过滤 顷(qǐng)刻 面颊(jiá) 喷嚏(tì) 激荡 嘈(cáo)杂 唠唠(láo)叨叨(dāo) 充耳不闻 视而不见

第五单元

浔(xún) 落英 豁(huò)然开朗 俨(yǎn)然 阡(qiān)陌(mò)交通 垂髫(tiáo) 叹惋(wǎn) 诣(yì) 铭(míng) 馨(xīn) 鸿儒 白丁 蕃(fān) 淤(yū)泥 濯(zhuó)清涟(lián)而不妖

不蔓不枝 亵(xiè)玩 噫(yī) 隐逸(yì) 罔(wǎng)不因势象形 贻(yí) 黍(shǔ) 箬(ruò)篷 糁(sǎn) 髯(rán) 诎(qū) 倚(yǐ) 船楫(jí) 壬(rén)戌(xū) 篆(zhuàn) 修狭(xiá)

和睦(mù) 大同

第六单元

晨曦(xī) 溯(sù) 素湍(tuān) 飞漱(shù) 五色交辉 夕日欲颓(tuí) 沉鳞竞跃 藻荇(xìng) 沃日 艨(méng)艟(chōng) 泅(qiú) 鲸(jīng)波万韧 溯(sù)迎而上 腾(téng)身百变

僦(jiù) 雾凇(sōng)沆(hàng)砀(dàng) 更(gēng)定

八年级下册

第一单元

烂漫 油光可鉴(jiàn) 绯(fēi)红 标致 落地 不逊 诘(jié)责 托辞 抑扬顿挫(cuò)

深恶(wù)痛疾 物以稀为贵 适值 小而言之 正人君子 匿(nì)名 凄然 文绉绉(zhōu)

糜(mí) 庶(shù) 责罚 管束 气量 广漠 宽恕 质问 幽默 凄惨 奥秘 翻来覆去 髭(zī)

鬈(quán) 器宇 禁锢(gù) 鹤立鸡群 正襟危坐 轩昂 颔(hàn)首低眉 诚惶诚恐 锃(zèng) 黝(yǒu)黑 滞(zhì)留 愚钝 犀利 侏儒 酒肆(sì) 尴(gān)尬(gà) 炽(chì)热 粗制滥造

藏污纳垢 郁郁寡(guǎ)欢 无何置疑 黯然失色 广袤(mào)无垠 期期艾艾

搓(cuō)捻(niǎn) 期盼 迁徙(xǐ) 觅(mì)食 油然而生 花团锦簇(cù) 繁花似锦 风云突变 不可名状 落英缤纷 冥思遐想

第二单元

蝴蝶 葫芦 奁(lián) 朔(shuò)方 博识 美艳 消释 凛冽 升腾 霁(jì) 眷(juàn)念

荷戟(jǐ)独彷徨(pánghuáng) 睥(pì)睨(nì) 鞺鞺(tāng)鞳鞳(tà) 稽(qǐ)首 土偶木梗

污秽(huì) 犀利 迸(bèng)射 播弄 虐(nuè)待 雷霆 踌(chóu)躇(chú) 鞭挞(tà)

祈(qí)祷 罪孽(niè) 拖泥带水 苍茫 胆怯(qiè) 翡(fěi)翠 精灵 蜿(wān)蜒(yán)

执拗(niù) 憔(qiáo)悴(cuì) 馈(kuì)赠 真谛 璀(cuǐ)璨(càn) 镶(xiāng)嵌(qiàn) 酷肖 海誓山盟 长吁短叹 千山万壑(hè) 盛气凌人

第三单元

鲲(kūn)鹏 蓬蒿(hāo) 咫(zhǐ)尺 呐喊 自不量力 相形见绌(chù) 精巧绝伦

美味佳肴(yáo) 萧瑟 和煦(xù) 干涸(hé) 吞噬(shì) 裸(luǒ)露 戈壁滩 沧海桑田 贼鸥 啮(niè)齿类动物 媲(pì)美 挑衅(xìn) 鼠目寸光 相辅相成 香蒲(pú) 缄(jiān)默

窥(kuī)探 狩(shòu)猎 顾忌 凋零 滑翔 目空一切 莫衷一是 牟取 众目睽睽 哂(shěn)笑 铆(mǎo) 拍板 黑咕隆咚 颤颤巍巍 胸有成竹 不容置疑 慷(kāng)慨(kǎi)大方 一视同仁 任劳任怨

第四单元

即物起兴(xìng) 呈贡(gòng) 向例 面善 蹲(dūn)踞(jù) 酬和(hè) 熹(xī)微 譬(pì)喻

淳朴 引经据典 悠游自在 龙吟凤哕(huì) 寄名 门楣 苋(xiàn) 与有荣焉 囊萤映雪

腌(yān) 籍(jí)贯 肃然起敬 招徕(lái) 铂(bó) 荸(bí)荠(qí) 马趴(pā) 合辙(zhé)压韵

糠(kāng) 囿(yòu) 铁铉(xuàn) 饽饽(bō) 秫(shú)杆 随机应变 油嘴滑舌 巴结 大约摸 家醅(pēi) 自来 要哪没哪 营造 抠(kōu)

第五单元

缥(piǎo)碧 轩(xuān)藐(miǎo) 嘤嘤(yīng) 鸢(yuān)飞戾(lì)天 横柯上蔽(bì) 疏(shū)条交映 不求甚解 短褐(hè)穿结 箪(dān)瓢屡空 晏(yàn)如 衔(xián)觞(shāng)赋诗

祗(dǐ) 逾约 硕(shuò)师 德隆望尊 叱(chì)咄(duō) 俟(sì) 负箧(qiè)曳(yè)屣(xǐ)

皲(jūn)裂 衾(qīn)

第六单元

如鸣佩(pèi)环 篁(huáng)竹 坻(dǐ) 清冽(liè) 蒙络摇缀(zhuì) 参(cēn)差(cī)披拂(fú) 斗(dǒu)折蛇行 犬牙差(cī)互 悄(qiǎo)怆(chuàng)幽邃(suì) 浩浩汤汤(shāng)

霏霏(fēi) 山岳潜(qián)行 日星隐曜(yào) 樯(qiáng)倾楫(jí)摧 薄暮冥冥

忧谗(chán)畏讥 波澜不惊 浮光跃金 静影沉璧 琅(láng)琊(yá) 暝(míng) 繁阴(yīn)

弈(yì) 觥(gōng)筹交错 阴翳(yì) 娟然 浅鬣(liè) 蹇(jiǎn) 浃(jiā) 曝(pù) 呷(xiā)

九年级上册

第一单元

山舞银蛇 原驰蜡象 红装素裹 妖娆(ráo) 文采 单(dān)于 成吉思汗(hàn) 风流人物

风骚(sāo) 一代天骄(jiāo) 留滞(zhì) 襁(qiǎng)褓(bǎo) 田圃(pǔ) 喧嚷 洗礼 温声细语 润如油膏

第二单元

敬业乐群 断章取义 不二法门 理至易明 饱食终日 无所用心 难矣哉 群居终日 言不及义 好行小慧 虽 征引 行 说法 主一无适便是敬 旁骛(wù) 佝(gōu)偻(lóu) 承蜩(tiáo)

亵(xiè)渎 用志不分 乃凝于神 素其位而行 不愿乎其外 层累 骈(pián)进

知之者不如好之者 好之者不如乐之者 其为人也 发奋忘食 乐以忘忧 不知老之将至云尔 受用 强聒(guō)不舍 言行相顾 陨(yǔn)落 灵柩(jiù) 凌驾 睿(ruì)智 弥留之际 媚上欺下 兼而有之 孤军奋战 黎民百姓 恼羞成怒 恪尽职守 枘(ruì)凿 羲(xī)皇上人 垂手 扶掖(yē) 凭吊 谀(yú)词 大惊小怪 廓(kuò)然无累 重蹈覆辙 涕泗横流 自知之明 气吞斗牛

忐(tǎn)忑(tè) 繁衍 一抔(póu)黄土 化为乌有 无与伦比 怒不可遏(è)

第三单元

阴晦(huì) 萧索 心绪 谋食 寓所 猹(chá) 獾(huān) 五行缺土 弶(jiàng) 脚踝(huái)

潮汛 苏生 髀(bì) 愕(è)然 鄙(bǐ)夷 嗤(chī)笑 瑟索 打拱 黛(dài) 惘(wǎng)然 隔膜

展转 恣(zì)睢(suī) 家景 如许 厚实 嬉闹 驱除 歇斯底里 哈佛尔 栈(zhàn)桥

牡(mǔ)蛎(lì) 蚝(háo) 拮(jié)据(jū) 煞(shà)白 十拿九稳 沙哑 发窘(jiǒng) 抽噎(yē) 出风头

第四单元

根深蒂(dì)固 孜孜不倦 汲(jí)取 不言而喻 轻而易举 持之以恒 四书 诚意 正心 修身 齐家 格物致知 袖手旁观 怡情 傅(fù)彩 文才藻饰 矫(jiǎo) 学究 鄙(bǐ) 诘(jié)难

寻章摘句 味同嚼蜡 滞(zhì)碍 睾(gāo) 吹毛求疵(cī) 要诀 狡黠(xiá) 伦理 不求甚解

狂妄自大 咬文嚼(jiáo)字 因小失大 豁(huō)然贯通 开卷有益 玄虚 诓(kuāng)骗

怀古伤今 为民请命

第五单元

趱(zǎn)行 嗔(chēn) 尴(gān)尬(gà)去处 这厮(sī) 朴(pō)刀 恁(nèn)地 省得

兀(wù)地(dì) 休见他罪过 兀(wù)自 怄(òu) 喏(nuò)喏(nuò)连声 濠(háo)州

面面厮觑(qù) 聒(guō)噪(zào) 端的 干系 寻思 逞(chěng)辩 勾当 庖(páo)官 敦(dūn) 恃(shì)才放旷 讫(qì) 佯(yáng) 簏(lù) 谮(zèn)害 麾(huī) 绰(chāo) 沉吟 禀(bǐng)请 班师 惑乱 对答如流 带挈(qiè) 相公 唯唯连声 行事 长亲 腆(tiǎn)着 啐(cuì) 抛(pāo) 嗑(kē) 亚(yà)元 绾(wǎn) 桑梓(zǐ) 轩敞 锭(dìng)子 倒运 舍与 央及 管待 商酌(zhuó) 叙功 相与 起承转合 应瑒(yáng) 颦(pín)儿 地灵人杰 画缯(zēng) 鳏鳏(guān)

腻(nì)烦 怔怔(zhēng) 笑吟吟 茶饭无心 挖心搜胆 精血诚聚

九年级下册

第一单元

锦幛(zhàng) 荇(xìng)藻 蓬蒿(hāo) 蝼(lóu)蚁 干瘪(biě) 淤(yū)滩 驳(bó)船 簇(cù)新 胚(pēi)芽 虔信 慰藉 晨曦 瞰(kàn)望

第二单元

大抵(dǐ) 阔绰(chuò) 羼(chàn) 荐头 声气 满口之乎者也 污人清白 绽(zhàn)出 钞(chāo) 间或 拭 服辩(伏辩) 年关 蘸(zhàn) 颓唐 营生 格局 梆(bāng) 白瞪 乍(zhà)蓬 捯(dǎo)气 唿(hū)哨(呼哨) 咯(kā)吧(咔(kā)吧) 到了儿 名讳(huì) 荣膺(yīng) 酉(yǒu) 腻(nì)歪(wāi) 檎(qín) 捎(shào)马子 瑭(táng) 擀(gǎn) 嘬(zuō) 剜(wān) 腌臜(zā) 隐匿(nì) 一气呵成 妙手回春 断壁残垣 如坐针毡 芒刺在背 天伦之乐 影影绰绰 望眼欲穿 蜥蜴 巉(chán)岩 鲦(tiáo)鱼 吹毛求疵 窒息 骸骨 奄奄一息

第三单元

清吟(yín) 枭(xiāo)鸟 荫庇(bì) 芳馨 骄奢 怡悦 云翳 一泻千里 倒坍(tān) 虬(qiú)须 周到如砥 引颈受戮(lù) 星临万户 沉湎(miǎn) 堰(yàn) 成材 瘠(jí)薄 孱(chán)弱 遮天蔽日 浩瀚无垠 袅袅烟云 山崩地裂 百鸟啾啾(jiū) 隐姓埋名 鲑(guī)鱼 臆(yì)测 瞻望 攫(jué)取 增益 馈赠 乐此不疲

第四单元

恻(cè)隐 豁免 尊翰(hàn) 折衷是非 越俎(zǔ)庖代 延纳 钧(jūn)裁 中流砥(dǐ)柱 告禀 饶恕心如铁石 万恶不赦 遍稽(jī)群籍 鸡犬不宁 有例可援 糍(cí)粑(bā) 阴霾(mái) 鹭(lù)鸶(sī) 打鼾(hān) 盘缠 打牙祭 怡然自得 睡眼惺忪(xīngsōng) 蹑(niè)手蹑脚 峥嵘(zhēngróng) 山麓(lù) 鳞次栉比 涟漪(yī) 伫立 嬷嬷 顶礼膜拜 弥撒 通宵达旦

第五单元

翟(zhái) 公输盘(bān) 郢(yǐng) 见(xiàn) 弊(bì)舆(yú) 褐(hè) 犀(xī) 兕(sì) 鼋(yuán)鼍(tuó) 鲋(fù) 梓(zǐ) 楩(pián) 长(zhàng)木(mù) 牒(dié) 守圉(yù) 诎(qū) 禽滑(gǔ)厘 寇(kòu) 伋(jí) 甲胄(zhòu) 畎(quǎn)亩 胶鬲(gé) 傅说(yuè) 拂(bì)士 蹴(cù) 欤(yú) 鹓(yuān)雏(也作鸟字旁)(chú) 醴(lǐ)泉 鸱(chī) 吓(hè) 濠(háo)梁 鯈(tiáo)鱼

第六单元

刿(huì) 长勺(sháo) 间 鄙 徧(biàn) 玉帛 小信未孚(fú) 辙(zhé) 夫战 靡 昳(yì)丽 朝服衣冠 窥(kuī)镜 间(jiàn)进 期年(jīnián) 仞(rèn) 惩(chéng) 塞(sài) 迂(yū) 荷(hè)担者 箕(jī)畚(běn) 孀(shuāng)妻 始龀(chèn) 叟(sǒu) 亡(wáng) 穷匮 厝(cuò) 雎鸠(jūjiū) 窈窕(yǎotiǎo) 逑(qiú) 荇菜(xìngcài) 窹(wù)寐(mèi) 芼(mào) 蒹(jiān)葭(jiā) 溯(sù)洄(huí) 晞(xī) 湄(méi) 坻(dǐ) 跻(jī) 沚(zhǐ) 琚(jū) 玖(jiǔ)

力学:

w=fs(f是力,s是距离)

p=w/t(t是时间)

电学

w=uit=uut/r=llrt

p=w/t=ui=uu/r=iir

热学:

q=cmt(c是比热容,m是质量,t是升高温度)

化学

主要是方程式

《滴水穿石的启示》课文全文

学语文苏教版五年级上册教材第六单元中有一篇课文《滴水穿石的启示》,文章在末尾写道:“我们要铭记‘滴水穿石’给予我们的启示:目标专一而不三心二意,持之以恒而不半途而废,就一定能够实现我们美好的理想。”

这段话引发了我对当前小学语文教学现状的追问:第一,小学语文教师,我们还有没有美好的理想?第二,小学语文教学,能不能做到目标专一?第三,小学语文研究,是不是保持着持之以恒的科学精神?

这三个看似简单的问题,压得我喘不过气来了。下面,结合着自己一些不成熟的想法,在这三方面和大家作个交流。

首先谈一谈小学语文教师的理想问题。

有些老师可能会奇怪,甚至会反感。这家伙当我们是三岁小孩,还用得着你跟我们讲这些?其实不然,教学永远具有教育性!所有小学语文教学的技艺都建立在一个基础之上,那就是你对小学语文教学的热爱,对孩子的热爱!让我们来看看四大名师在《语文教学通讯》专辑上的题词:

“当年,我为了生活而走上了讲台;今天,让我离开讲台,我一刻也无法生活。”

—贾志敏

“作为一个教师,要想把每一节课都教好,教到精彩,不是一件容易的事情,但要想让每一个学生都学得简单、实在,则是我们可以追求的目标。”

—支玉恒

“当老师的,不但要读书,还要会玩,会忙中偷闲。爱学生,爱语文,还要爱自己。”

—于永正

“语文教育,我的挚爱。”

—靳家彦

诚如周一贯老师所言:正是这种“大爱”才使他们成为“名师”。肩负历史责任,胸怀崇高理想,才会真正有所作为。用我们沈局长的一句话来说,那就是要坚守教育的道德与良知。我想,一个人的职业理想和他的现实生活并不矛盾,可以说一定程度上,理想引领、改善着生活的面貌。所以,我要向大家发出强烈的呼吁:让我们都来做一个梦吧!因为有梦,我们的小学语文教学才会有希望!

其次讲一讲小学语文教学的目标问题。

什么是目标?高林生老师说:“即想要达到的境界或目的。”什么是小学语文教学的目标?崔峦先生说得好:“使学生正确理解和运用祖国语言文字。”回顾课改的历程,我们在目标的定位上主要存在虚无主义、形式主义、二元对立三种不良倾向,使得语文教学负担过重、效率不高的顽症难以消除。如何来把握目标?我讲三点想法:

一、加强理论学习,熟悉课程标准提及的各项目标。

二、加强理性思考,确立每一册教材的教学重点。

5、6年级阅读教学训练重点是根据《课标》的阶段性目标来确定的,仍采用“三维整合,统筹安排,因课设练,多次反复,螺旋上升”的编排方法。除了朗读、背诵等常规训练外,本阶段的训练重点主要有以下几个:

1.提高默读速度,学会浏览。

2.体会词句的感情色彩和表达效果。

3.揣摩表达顺序,体会思想感情,领悟表达方法。

4.学会阅读叙事性作品、诗歌和说明性文章。

通过研读教材,我们清楚地认识到五年级上册的阅读要求正是围绕这四个方面,合理分散到每一篇课文中的。如果说要作个性化解读的话,我以为:

1、默读的要求应逐步提高,具体表现在速度、习惯和思维三个方面;

2、词语的感情色彩和表达效果是一个训练重点,这里面包括在语境运用词语;结合上下文和生活经验,理解词语的意思;比较词语的用法等。句子的训练主要是反问句和设问句。

3、揣摩表达顺序这一要求在五年级上册中的具体体现为:根据提供表达顺序给课文分段;编写段落提纲;按分好的段落,选用课文的语句概括段意。无疑这是本册阅读训练的重中之重,老师们要在教学过程中作合理的渗透,方法的指导,引导学生举一反三。

4、提高学生对写人文章的阅读能力,是另一个重点。三方面内容:从整体上把握人物形象;选取典型事例表现人物特点;通过生动的细节描写刻画人物。

三、加强意识统率,安排每一课的教学要求。

意识是第一位的,加强意识统率,能使我们在平时每一课的教学中,教学行为受到应有的制约,不致于脚踏西瓜皮,滑到哪里算哪里。也有三点意见:

1、目标力求正确。(举例略:《金蝉脱壳》一文,注意力在成语意思的理解上,而不在这个过程中,当然要出问题。)

2、目标力求全面。(举例略:《艾滋病小斗士》一文,一方面是身体上与病魔作斗争,一方面是精神上与社会偏见作斗争。两方面考虑。)

3、目标力求整合。

需要指出的是具体目标的制订还受到客观的教学条件、教师水平和学生已有经验的限制。

再次说一说小学语文研究的风气问题。

数学家曹怀东使庞加莱猜想成功封顶,持之以恒的科学精神得到最好的诠释。我想,小学语文教学之所以饱受非议,与它研究的风气有一些关系。“风”刮得过多,“风向”随意的变动,确实给一线的老师带来了思想上的困惑和迷茫。上海的一位专家说过这样的话:“谁还有十年以上的教育日记,请给我,我保证要让你成名成家。”这话固然说得偏激了些,可事实上,我们专注于一件事上的精力太少太少了。在这方面,我和几句话和大家共勉:

少一些功利,多一点责任。

少一些盲从,多一点坚持。

少一些空谈,多一点实干。

少一些张狂,多一点谦虚。